Фен на FLUCA? Следете всички актуални събития и срещи на страницата на проекта във Facebook!

Want to know more about FLUCA? For news, events and more, follow us on Facebook!

FLUCA – Австрийски културен павилион е част от програмата на „Пловдив – Европейска столица на културата 2019“.

FLUCA е съвместен проект на Фондация „Отворени Изкуства“ и Австрийско посолство в България – част от Работната програма съгласно Спогодбата за сътрудничество в областта на културата, образованието и науката между Република България и Република Австрия.

Целта на FLUCA е да се изгради постоянна и устойчива база за развитие и приобщаване на нови публики към съвременното изкуство и взимането на активно участие в него. Проектът олицетворява и желанието за създаване на иновативна и интердисциплинарна платформа, насърчаваща сътрудничеството между артистичните сцени не само на България и Австрия, но и в европейски мащаб.

Концепцията на проекта идва от FLUC – известно пространство за урбанистика, съвременна музика, изкуство и пърформанс във Виена, самото то съставено от няколко карго контейнера.
Архитектурната реализация е дело на два колектива – австрийското студио tatort и българското atelieduo.

Проектът е продуциран и подкрепен от Австрийско посолство София, Фондация Отворени Изкуства, ОФ Пловдив 2019, Федерално канцлерство на Австрия, Столична община и Община Пловдив.

FLUCA – Austrian Cultural Pavilion is part of the program of ‘Plovdiv – European Capital of Culture 2019’.

FLUCA is a collaborative project of Open Arts Foundation and Austrian Embassy in Bulgaria – part of the Work Program under the Agreement on Cooperation in the Field of Culture, Education and Science between the Republic of Bulgaria and the Republic of Austria.

The goal of FLUCA is to build a permanent and sustainable base for developing and engaging new audiences in contemporary art and taking active part in it.
The project embodies the desire to create an innovative and interdisciplinary platform that encourages cooperation between the artistic scenes not only of Bulgaria and Austria, but also on a European scale.

The concept of the project comes from FLUC – a well-known space for urban planning, contemporary music, art and performance in Vienna, itself made up of several cargo containers.
The architectural realization is done by two teams – the Austrian studio tatort and the Bulgarian atelieduo.

The project is produced and supported by Austrian Embassy in Sofia, Open Arts Foundation, Plovdiv 2019 Municipal Foundation, Austrian Federal Chancellery, Sofia Municipality and Plovdiv Municipality.

Абонирайте се за бюлетина на FLUCA / Sign up for our newsletter

Проект на:

С подкрепата на: