FLUCA сезон 2019

Австрийският културен павилион е иновативен и дългосрочен проект в областта на съвременното изкуство – иницииран от Фондация Отворени изкуства и Австрийско посолство София и подкрепен от ОФ Пловдив 2019Федералното канцлерство на Република Австрия в партньорство със Столична община и Община Пловдив.

От началото на май FLUCA – Австрийски културен павилион вече е на традиционното си място на ул. Отец Паисий в гр.Пловдив в готовност да открие сезон 2019 – своеобразна кулминация за проекта, който ще бъде наситен с арт събития, презентации, пърформанси и парти програма и ще бъде акцент в програмата на Пловдив – Европейска столица на културата 2019. Автор на програмата на павилиона за 2019 е Борис Костадинов – куратор работещ между Виена, Берлин и София. Гост-куратор на специалната програма през август ще e Урсула Мария Пробст – куратор от Виена.

Официално откриване на сезон 2019 на 16.05 от 18:30 ч.

Откриването на сезона ще бъде на 16-ти май (четвъртък) с изложба на австрийския артист Оливие Хьолцл, която артистът подготвя на място в Пловдив от началото на месеца. Той работи в ромския квартал Столипиново, като на базата на интеракцията му с местните жители, предметния свят и заобикалящата го архитектура, ще представи своите заключения за социалната действителност под формата на видео произведения и чрез своите характерни стенсили. Представянето е от 18:30 ч. пред публиката на FLUCA, а специален гост от страна на Австрийско посолство в София ще бъде г-н Константин Заупе, зам.-посланик на мисията.

След откриването изложбата ще може да бъде видяна в работното време на FLUCA всеки ден от вторник до събота от 16:00 до 20:00 ч.

След откриването на сезона на 17-ти май вечерта ще е първото официално събитие от парти програмата на FLUCA за 2019 г., на което Оливие Хьолцл ще пуска музика за публиката.

FLUCA през май

На 24-ти май на сцената на FLUCA ще бъде представен най-новият и необикновен пътеводител на Пловдив – Plovdiv Fantasy Guide. За гайда ще разкажат авторите му от Maina Town, след което вечерта ще продължи със Secret Vibes – специално подготвяно парти от създателите на комикс-пътеводителя. Това е първото от официалните представяния във FLUCA на събития, пряко инициирани от ОФ Пловдив 2019  за програмата на Пловдив – Европейска столица на културата 2019.

В края на месеца, на 29-ти май (сряда), на сцената на FLUCA павилиона ще бъде представено българското участие на най-актуалното събитие от света на изкуството тази година – 58-ото издание на Венецианското биенале за изкуство. За националния ни павилион, представящ Как живеем, обединявайки произведения на артистите Рада Букова и Лазар Лютаков, ще разкаже кураторката на павилиона – Вера Млечевска.

Още от FLUCA през сезон 2019:

През юни и юли разнообразната програма на FLUCA ще продължи със самостоятелна изложба на Антон Стоянов – български артист, базиран в Берлин и работещ в сферата на инсталацията и обектите, както и видео програма и разговор с Василена Ганковска и Бианка Педрина от Виена. Следва програмата от експериментални филми Weisses Licht на виенския колектив Golden Pixel Cooperative.

Изложбата на Оливие Хьолцл ще остане на сцената на FLUCA до 21-ви юни и ще бъде последвана от следните основни за сезона изложби – на Антон Стоянов, Бернд Опл, Кристоф Шварц, Камен Стоянов и Катерина Свобода и Андреас Фогараши.

FLUCA – Австрийски културен павилион тази година ще бъде домакин и на две резиденции, плод на сътрудничеството с отдел Култура на Федералното министерство на Стирия. В Пловдив ще гостуват младата фотографка Анаис Хорн и известният с намесите си в публична среда художник Бернхард Волф.

FLUCA за втора поредна година ще бъде част от официалната програма на viennacontemporary – международният панаир на съвременното изкуство във Виена, с изложба в Kunstraum LLLLLL.

FLUCA season 2019

The Austrian Cultural Pavilion is an innovative and long-term project in the field of contemporary art – initiated by the Open Arts Foundation and the Austrian Embassy in Sofia and supported by the Plovdiv 2019 Municipality Foundation, the Austrian Federal Chancellery in partnership with Sofia Municipality and Plovdiv Municipality.

Since the beginning of May FLUCA – Austrian Cultural Pavilion  – a collaboration of Austrian Embassy in Sofia and Open Arts Foundation, is on its traditional place at Otets Paisiy str., ready to officially start season 2019 – a culmination for the project, which has prepared a rich program of art events, performances, presentations and parties for the audience and will be a highlight in the program of Plovdiv – European Capital of Culture 2019. The program is compiled by Boris Kostadinov – curator working between Vienna, Berlin and Sofia. Guest curator of the special program for August is Ursula Maria Probst – curator from Vienna.

 

 

FLUCA Official Opening  on the 16th of May

The official season opening of FLUCA is on the 16th of May (Thursday) with an exhibition of the Аustrian artist Olivier Hoelzl, which the artist is preparing on site in Plovdiv since the beginning of the month. He is working in the roma neighbourhood Stolipinovo and based on his interaction with locals, material world and the surrounding architecture, he will present his conclusions about the social reality in the form of video works and through his unique stencils. The presentation will take place at 18:30 in FLUCA and special guest to the event will be Mr. Konstantin Saupe, deputy head of mission in the Austrian Embassy Sofia.

After the opening the exhibition can be seen in the open hours of FLUCA – Tue. – Sat., 16:00-20:00.

Right after the season opening, in the evening on the 17th will be the first official party in the program of FLUCA for 2019, where Olivier Hoelzl will play a mix of groovy tracks for the FLUCA audience.

 

 

Events in MAY

On the 24th of May FLUCA will present the newest and most extraordinary guide to Plovidv – Plovdiv Fantasy Guide. The authors from Maina Town will tell us more about the world of the comic-guide. The evening will continue with Secret Vibes – a specially prepared party from the creators of the guide. This will be the first of official presentations at FLUCA of projects and events, created by Municipal Foundation Plovdiv 2019 for the program of Plovdiv-European Capital of Culture 2019.

At the end of May – on the 29th (Wednesday) on the stage of FLUCA will be presented the Bulgarian participation at the most exciting event in the art world for this year – the 58th edition of the International Art Biennale in Venice. Vera Mlechevska – curator of the Bulgarian National Pavilion will give insight into interesting details about the Bulgarian participation, which presents How We Live via works of the artists Rada Boukova and Lazar Lyutakov .

 

 

 

More by FLUCA to enjoy in season 2019:

In June and July the varied program of FLUCA will continue with solo exhibition of Anton Stoianov – Bulgarian artist, based in Berlin, working in the sphere of objects and installations, as well as video program and talk with Vasilena Gankovska and Bianca Pedrina from Vienna. Those will be be followed by the program of experimental movies Weisses Licht by the viennese collective Golden Pixel Cooperative 

The exhibition of Olivier Hoelzl will be on until the 21st of June and will be followed by the season’s exhibition highlights, created by Anton Stoianov, Bernd Oppl, Christoph Schwarz, Kamen Stoyanov and Katharina Swoboda and Andreas Fogarasi.

FLUCA – Austrian Cultural Pavilion will also host two residencies this year, part of the collaboration with the Culture department of the Federal State Government of Styria. Guests to Plovdiv and FLUCA will be the young photographer Anais Horn and artist Bernhard Wolf, famous with his urban interventions.

For a second consecutive year, FLUCA will take part in the official program of viennacontemporary – international contemporary art fair in Vienna, with an exhibition in Kunstraum LLLLLL.

Проект на:

С подкрепата на: