Фондация "Отворени Изкуства"

Фондация “Отворени Изкуства” е учредена от Катрин и Веселина Сариеви през 2007 година в Пловдив като юридическо лице за осъществяване на общественополезна дейност, създадено съгласно Закона за юридическите лица с не-стопанска цел. Фондацията е регистрирана в Централния регистър към Министерство на правосъдието.

Преди да бъде отделена в самостоятелна юридическа форма и регистрирана като фондация “Отворени Изкуства” между 2005 и 2007 година концепцията “отворени изкуства” беше програма за некомерсиална културна политика в дейността на Галерия Сариев. Под тази концепция беше иницииран най-мащабния ежегоден и проект на фондацията – Нощ на музеите и галериите – Пловдив през 2005 година.

През март 2010 година Фондация “Отворени Изкуства” започна изграждането на своя организационна структура, постоянен екип и офис в Пловдив на ул. Отец Паисий 36. Днес Фондация “Отворени Изкуства” е една от трите организации на създателите си заедно със Sariev Contemporary и artnewscafe, работещи за създаването и устойчивото развитие на модели и практики за подкрепа на българската съвременна култура.

Проектите и инициативите на Фондация “Отворени Изкуства” имат широка разпознаваемост, носители са на редица награди и са намерили последователи. Дейността на Фондация “Отворени Изкуства” през последните осем години е определяна като един от важните фактори за развитие и активизация на съвременния културен живот на Пловдив и с определено влияние в страната.

Фондация “Отворени Изкуства” развива дейност основно в Пловдив, с частични проекти в София. През 2015 г. фондацията реализира и първият си проект в чужбина – Фокус:България на панаира за съвременно изкусво viennacontemporary

Open Arts Foundation

The Open Arts Foundation was founded in Plovdiv, in 2007, by Katrin and Vesselina Sarievi. It is registered in the Central Register of the Bulgarian Ministry of Justice as a public-interest non-governmental organization.

Prior to that (2005-2007), the Open Arts Foundation existed as a platform for non-commercial cultural policy of the Sariev Gallery, developing such projects as the Plovdiv Night of Museums and Galleries – the foundation’s largest undertaking, initiated in 2005.

In March 2010, the Open Arts Foundation started building its organizational structure, a permanent team and opened its own office in 36 Otets Paisiy St., Plovdiv. Today Open Arts is one of three organizations of its creators with Sariev Contemporary and artnewscafe, working for sustainable development and creation of models and practices to support the Bulgarian contemporary culture.

The activities and projects of Open Arts Foundation have wide recognition, they have a number of awards and many followers. Open Arts Foundation’s activities for the past eight years have been described as one of the important factors for the development and activation of the contemporary cultural life of the city and with a certain influence in the country.

Open Arts Foundation operates mainly in Plovdiv, with partial projects in Sofia. In 2015 Open Arts Foundation realized its first project abroad – Focus:Bulgaria at the international fair for contemporary art viennacontemporary.