FLUCA сезон 2021

Fluca – Австрийски културен павилион е отворена сцена за изкуство и култура, която се намира в края на ул. Отец Паисий в гр. Пловдив и е неразделна част от един културен център без покрив, който е формиран от галерия Sarieva, artnewscafé, офисът на фондация „Отворени Изкуства“ и други елементи, които превръщат пространството в края на ул. Отец Паисий в един своеобразен „арт оазис“. Контейнерът, сам по себе си художествен обект, функционира като алтернатива на галерийно пространство, сцена и артпавилион.

През 2021 година, куратор на шестия сезон на FLUCA е младият визуален артист, който практикува и като независим куратор Вълко Чобанов. Неговата визия за сезона бе FLUCA да се превърне в място за сътрудничество с артистите, в което те се чувстват свободни да споделят своите независими авторски възгледи. Съвместно с авторите кураторската програма дискутира, в уюта на улицата, естетика, кич, природа, дизайн, поп култура и пресечната точка на удоволствията. Освен с разпознаваемата си материално рефлективна повърхност, която видимо отразява светлината, с програмата си през тази година FLUCA контейнерът се опита да улови в своето огледало характерни фрагменти от актуални художествени практики в метатворчески образ на представените артисти.

На сцената на FLUCA с нови творби и проекти, създадени за нея, видяхме самостоятелни е групови изложби на български и австрийски, млади и утвърдени автори.

За шестия си сезон през 2021 година FLUCA – Австрийски културен павилион, „Фондация Отворени Изкуства“ и Веселина Сариева канят Вълко Чобанов за куратор. Той е визуален артист, който практикува и като независим куратор. През 2020 година на сцената на FLUCA реализира изложбата „particular impulse / особен импулс“.

FLUCA – Австрийски културен павилион е дългосрочен културен проект-инициатива на Фондация Отворени Изкуства (Пловдив), Австрийското посолство в София, подкрепен от Федералното канцлерство на Република Австрия и Община Пловдив.

През 2021 FLUCA се реализира с финансовото съдействие на „Програма за подкрепа на професионални организации в областта на изкуството“ на Национален фонд „Култура“.

Партньори на FLUCA – Австрийски културен павилион традиционно са artnewscafe и галерия Sariev, Пловдив.

Вълко Чобанов е роден през 1991 г. в Пловдив. Завършил е Сценография в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство, Пловдив и Дигитални изкуства в Националната художествена академия, София, България. Работи в медиите живопис, видео арт и пърформанс. Първата му самостоятелна изложба „Inorganic / Organic“ е представена в Coffee & Gallery Cu29, Пловдив, през 2017 г. с подкрепата на наградата „Гауденц Б. Руф“. Участвал е в различни групови изложби и проекти в България и чужбина. Негови видео работи се показвани на фестивала Bad Video Art, Москва, 2018 г.,  „Niglo“, 2017 г., както и #VERYSHORTFILMFEST @ Vine, 2013. Пърформансът му „Pizza slut“ е представен в програмата на DA Fest, 2015 г. и в  проектното пространство еXAF в Пловдив, докато пърформансите „I have a pale cultural dissonance, yeah like whatever fuck it and feelings and stuff“, 2017 и „LOL“, 2018 са част от програмата на фестивала за пърформанс арт Sofia Underground в съответните му годишни издания. Вълко Чобанов е носителят на наградите BAZA / Young Visual Artists Awards за 2019 г. – награда, присъждана от Софийската градска художествена галерия и Института за съвременно изкуство – София.

 “Изкуството за мен е забавление. Повечето от това, което правя е комбинация от послания и представлява коментар на социална и институционална реалност, с която се налага да работя. Главното ми вдъхновение да създавам изкуство идва – колкото и парадоксално да звучи – от природата и интернет, едновременно. Мотивацията ми да продължавам да се занимавам със съвременно изкуство се дължи на голямото ми желание за промяна в начина, по който хората в България гледат на него.”

Сезон 2021 бе открит с груповата изложба „Зоологическата градина на земните удоволствия“ на Алина Папазова, Александра Георгиева и Роси Исор. Освен общият им художествен проект в пространството на самия контейнер, авторките въвлякоха в сюжета му и трите “енцита” – градските мебели, станали емблематични със своя дизайн и разположение в двора на MuseumsQuartier във Виена и покрай FLUCA в Пловдив.

Второто проявление за сезона бе сайт-спесифик проектът на австрийската художничка Карин Фошар и базираният в Австрия художник с български произход Лазар Лютаков и четвърти техен съвместен проект – „Поетични животни“.Те превърнаха пространство на контейнера в място за експеримент, вдъхновен от архаични строителни техники с органични материали.

Със самостоятелната си изложба „Със свободна времева рамка“ Аарон Рот представи визуалния код на прехода, създавайки с картините си своеобразни тотеми – само че не на продуктите, а на маниерността в отношението към тях.

С художествения си проект „БЕЛКАНТО“ пловдивския автор Велизар Димчев потърси корелациите между елитарното изкуство на операта и практиките, свързани с преработването на отпадъчни метали. Работата му предефинира взаимоотношението на високото изкуство и събирачите на скрап – от визуален конфликт в изненадващо съзвучие.

Общия проект на един емигрант и един имигрант – визуалните артисти Лекси Фльор и Мич Брезунек „×º°”˜`”°º× ❹𝒶𝔩G𝔸 𝔭𝓊ηK ׺°”˜`”°º×“ включи лишените от претенция фотографии на Лекси Фльор, уловили различни фрагменти от живота, поставени пародийно в златни рамки и монументална фигура на Мич Брезунек, напомнящата за сфинкс или статуя в древен храм скулптура със светещи очи и огнена паст, която преобръна представите за грандиозност, контрастирайки сред фотографиите.

FLUCA – Австрийски културен павилион гостува и в София за груповата поп-ъп изложба „Нещо, което прилича на друго нещо“ като част от програмата на „КвАРТал 2021“, в която участваха артистите: Камен Стоянов, Красимира Кирова, Мич Брезунек, Трифон Ташев, Луиза Нежберте и Магдалена Гинчева. „Нещо, което прилича на друго нещо“ се фокусира върху жестове, поставящи под въпрос как определяме стойността на един артистичен продукт.

Последната изложба за сезона бе „Павиран рай“ на австрийската художничка и коктейлен ентусиаст Габриеле Едлбауер. В последната й поредица от творби, част от които бяха представени на сцената на FLUCA, коктейлите и рецептите за тяхното приготвяне са включени не само в заглавията, но и като физически обекти, като готови продукти, които допринасят за целостта на скулптурата.

 

 

 

 

Гледайте документалния филм за FLUCA сезон 2021:

 

 


Снимки: Ванеса Попова, Евгения Димитрова (изложба The Zoo of Earthly Delights, подготовка), Aliks Akantha (изложба в София)

Още за Fluca научете на:

Instagram

Facebook

 

 

 

FLUCA season 2021

Fluca – Austrian Cultural Pavilion is an open stage for art and culture, located at the end of Otets Paisiy Street in Plovdiv and is an integral part of a cultural center without a roof, which is formed by Sarieva gallery, artnewscafé,  Open Arts foundation’s office and other elements that turn the space at the end of Otets Paisiy Street into a kind of „art oasis“. The container, itself an art object, functions as an alternative to a gallery space, stage and art pavilion.

In 2021, the curator of the sixth season of FLUCA was the young visual artist, who also practices as an independent curator Valko Chobanov. His vision for the season was for Fluca to become a place for artistic collaboration, where artists feel free to share their independent views. In the coziness of the street and involving the invited artists foremost, the curatorial program tackles a discussion over aesthetics, kitsch, nature, design, pop culture and the confluence of pleasures. Apart from its already recognizable, physically reflective surface reflecting all light, within the current FLUCA program the container set to capture in its mirror fragments that are recognizable as ongoing in the current artistic field through a meta image of the presented artists’ creative work.

On the stage of FLUCA with new works and projects created for Fluca, we saw solo and group exhibitions of Bulgarian and Austrian, young and established artists.

For its sixth season in 2021 FLUCA – Austrian Cultural Pavilion, Open Arts Foundation and Vesselina Sarieva invite Valko Chobanov as curator. He is a visual artist who also practices as an independent curator. In 2020, on the stage of FLUCA, he realized the exhibition „particular impulse“.

FLUCA – Austrian Cultural Pavilion is a long-term cultural project – an initiative of the Open Arts Foundation (Plovdiv), the Austrian Embassy in Sofia, supported by the Austrian Federal Chancellery  and the Municipality of Plovdiv.

In 2021 FLUCA is supported by the National Culture Fund – Annual Program for Support of Professional Organisations in the Field of Arts.

Partners of Fluca – Austrian Cultural Pavilion are traditionally artnewscafe and Sariev gallery, Plovdiv.

Valko Chobanov was born in 1991 in Plovdiv. He graduated in Scenography at the Academy of Music, Dance and Fine Arts, Plovdiv and Digital Arts at the National Academy of Arts, Sofia, Bulgaria. He works in the media of painting, video art and performance. In 2017 he had his first solo exhibition „Inorganic / Organic“ at Coffee & Gallery Cu29, Plovdiv, with the support of the Gaudenz B. Ruf Award. He has participated in various group exhibitions and projects in Bulgaria and abroad. His video art works are shown in the Bad Video Art Festival, Moscow, 2018 and in „Niglo“, 2017 as well as #VERYSHORTFILMFEST @ Vine, 2013. His performance art works such as „Pizza slut“ – presented at the DA Fest, 2015 and in the еXAF project space, Plovdiv,  while „I have a pale cultural dissonance, yeah like whatever fuck it and feelings and stuff“, 2017 and „LOL“, 2018 were part of the program of the performance art festival Sofia Underground. Valko Chobanov is the 2019 BAZA / Young Visual Artists Awards winner – a prize attributed by the Sofia City Art Gallery and Institute of Contemporary Art – Sofia.

“Art is fun for me. Most of what I do is a combination of messages and is a commentary on the social and institutional reality I have to work with. My main inspiration for creating art comes – as paradoxical as it sounds – from nature and the internet, at the same time. My motivation to continue doing contemporary art is due to my great desire to change the way people in Bulgaria look at it.”

Season 2021 was opened with the group exhibition “ The Zoo of Earthly Delights“ by Alina Papazova, Alexandra Georgieva, Rosie Eisor. In addition to the art project, which resided in the space of the container itself the artists enhanced the plot by bringing in the three „enzies“ – the urban furniture that has become emblematic for its design and placement in the courtyard of MuseumsQuartier in Vienna, and around FLUCA.

The second event of the season was the site-specific project of the Austrian artist Karine Fauchard and the Austrian-based artist of Bulgarian origin Lazar Lyutakov and their fourth collaborative project – „Poetische Tiere“. They turned the container space into a place for experiment inspired by archaic construction techniques with organic materials.

With his solo exhibition „At Liberty with the Time Frame“ Aaron Roth presented the visual code of the transition and with his paintings, he creates a sort of totem – however not of the products, but of the mannerisms in the attitude to them.

With his art project „BELCANTO“ the Plovdivan artist  Velizar Dimchev sought the correlations between the elite art of opera and the practices related to the processing of scrap metals. His work redefined the relationship between high art and scrap collectors – from visual conflict to surprising harmony.

The joint project of one emigrant and one immigrant – visual artists Lexi Fleur and Mitch Brezounek – „׺°”˜`”°º× ❹𝒶𝔩G𝔸 𝔭𝓊ηK ׺°”˜`”°º×“ included various fragments of life parodied in gold frames and a monumental figure of Mitch Brezounek, a sphinx or statue reminiscent of an ancient temple sculpture with glowing eyes and a fiery mouth, which turned the notions of grandeur, contrasting among the photographs.

FLUCA – Austrian Cultural Pavilion also visited Sofia for the group pop-up exhibition „A thing that looks like another thing“ as part of the program of „KvARTal 2021“, in which participated the astists: Kamen Stoyanov, Krasimira Kirova, Mitch Brezounek, Trifon Tashev, Luīze Nežberte and Magdalena Gincheva. „A thing that looks like another thing“ focuses on gestures questioning how we determine the value of an artistic product.

The last exhibition of the season was „Paved Paradise“ by the Austrian artist and cocktail enthusiast Gabriele Edlbauer. In her latest series of works, some of which were presented on the stage of Fluca, cocktails and recipes for their preparation were included not only in the titles but also as physical objects, such as finished products that contribute to the integrity of the sculpture.

 

 

Watch FLUCA season 2021 documentary:
https://youtu.be/xmV9PtpQMQo

 

 


Photos: Vanesa Popova, Evgeniya Dimitrova (The Zoo of Earthly Delights, preparations), Aliks Akantha (exhibition in Sofia)

Learn more about Fluca at:

Instagram

Facebook

Проект на:

С подкрепата на:

Партньор:

Спонсори: