FLUCA сезон 2021

Вече шест поредни лета в самия край на улица „Отец Паисий“ в Пловдив внимание привлича един любопитен силно рефлективен контейнер – FLUCA. Сам по себе си художествен обект, контейнерът функционира като алтернатива на галерийно пространство, сцена и артпавилион.

В топлото полугодие на 2021, когато атмосферата на града естествено се концентрира в срещи на открито, FLUCA отново ще се предложи за активен сборен пункт. Шест последователни изложбени проекта, от май до октомври, ще раздвижват въздуха, както и темите на разговор. Съвместно с авторите настоящата кураторска програма се заема да дискутира в уюта на улицата естетика, кич, природа, дизайн, поп култура и пресечната точка на удоволствията.

На сцената на FLUCA с нови творби и проекти, създадени за FLUCA, предстои да видим самостоятелни или групови изложби на български и австрийски, млади и утвърдени автори, между които: Алина Папазова, Александра Георгиева, Роси Исор, Карин Фошар и Лазар Лютаков, Аарон Рот, Лекси Фльор и Мич Брезунек, Габриеле Едлбауер и други.

Пресичайки централно поредицата изложби, които следва да бъдат проведени в Пловдив, един извънреден уикенд през юли ще изведе разговорите около FLUCA и в София за поп-ъп изложба и прожекция.

Освен с разпознаваемата си материално рефлективна повърхност, която видимо отразява светлината, с настоящата програма FLUCA контейнерът е заложен да улови в своето огледало характерни фрагменти от актуални художествени практики в метатворчески образ на представените артисти.

Обричам пространството на FLUCA през 2021 да бъде място за сътрудничество с артистите,  в което те се чувстват свободни да споделят своите независими авторски възгледи.

Вълко Чобанов

За шестия си сезон през 2021 година FLUCA – Австрийски културен павилион, „Фондация Отворени Изкуства“ и Веселина Сариева канят Вълко Чобанов за куратор. Той е визуален артист, който практикува и като независим куратор. През 2020 година на сцената на FLUCA реализира изложбата „particular impulse / особен импулс“.

FLUCA – Австрийски културен павилион е дългосрочен културен проект-инициатива на Фондация Отворени Изкуства (Пловдив), Австрийското посолство в София, подкрепен от Федералното канцлерство на Република Австрия и Община Пловдив.

През 2021 FLUCA се реализира с финансовото съдействие на „Програма за подкрепа на професионални организации в областта на изкуството“ на Национален фонд „Култура“.

Партньори на FLUCA – Австрийски културен павилион традиционно са artnewscafe и галерия Sariev, Пловдив.

Вълко Чобанов е роден през 1991 г. в Пловдив. Завършил е Сценография в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство, Пловдив и Дигитални изкуства в Националната художествена академия, София, България. Работи в медиите живопис, видео арт и пърформанс. Първата му самостоятелна изложба „Inorganic / Organic“ е представена в Coffee & Gallery Cu29, Пловдив, през 2017 г. с подкрепата на наградата „Гауденц Б. Руф“. Участвал е в различни групови изложби и проекти в България и чужбина. Негови видео работи се показвани на фестивала Bad Video Art, Москва, 2018 г.,  „Niglo“, 2017 г., както и #VERYSHORTFILMFEST @ Vine, 2013. Пърформансът му „Pizza slut“ е представен в програмата на DA Fest, 2015 г. и в  проектното пространство еXAF в Пловдив, докато пърформансите „I have a pale cultural dissonance, yeah like whatever fuck it and feelings and stuff“, 2017 и „LOL“, 2018 са част от програмата на фестивала за пърформанс арт Sofia Underground в съответните му годишни издания. Вълко Чобанов е носителят на наградите BAZA / Young Visual Artists Awards за 2019 г. – награда, присъждана от Софийската градска художествена галерия и Института за съвременно изкуство – София.

 “Изкуството за мен е забавление. Повечето от това, което правя е комбинация от послания и представлява коментар на социална и институционална реалност, с която се налага да работя. Главното ми вдъхновение да създавам изкуство идва – колкото и парадоксално да звучи – от природата и интернет, едновременно. Мотивацията ми да продължавам да се занимавам със съвременно изкуство се дължи на голямото ми желание за промяна в начина, по който хората в България гледат на него.”

На 7 май открихме шестия сезон на FLUCA – Австрийски културен павилион с изложбения проект „Зоологическата градина на земните удоволствия“ на три български артистки – Алина Папазова, Александра Георгиева, Роси Исор.

В един потискан естествен свят ежедневието носи бълване на змии и гущери и прераждания на пеперуди и цветя, разговори за наближаващи апокалиптични времена. В желанието си да избягат от съвременната “гадост и зараза”, белязала всеки един аспект от социалния ни живот, художничките дават формула за трансформация през логиката на митологията и психоанализата, с участието  на животински и зооморфни образи, затваряйки ги в клетка. Или клетката е място за бягство, или метафора за съвременното съществуване?

Гадост и зараза, смокини и черници, ще го пипна!*

Освен художествения проект, който битува в пространството на самия контейнер през месец май, за периода на предстоящия сезон 2021 авторките въвлякоха в сюжета му и трите “енцита” – градските мебели, станали емблематични със своя дизайн и разположение в двора на MuseumsQuartier във Виена и покрай FLUCA в Пловдив.

*бойният вик на персонажа Хлорофил от телевизионната поредица „Разследванията на Хлорофил“ (Les Enquêtes de Chlorophylle, 1992-1993)

 

Още за Fluca научете на:

Instagram

Facebook

 

 

 

FLUCA season 2021

For six consecutive summers at the very end of Otets Paisiy Street in Plovdiv, a curious highly reflective container – FLUCA – attracted attention. An art object itself, the container functions as an alternative to a gallery space, a stage, and an art pavilion.

In the warm half of 2021, when the urban atmosphere here is naturally intensified around outdoor meetings, FLUCA will once again offer itself as an active meeting point. Six consecutive exhibition projects, from May to October, are going to rouse the ambiance as well as the topics of conversations. In the coziness of the street and involving the invited artists foremost, the current curatorial program tackles a discussion over aesthetics, kitsch, nature, design, pop culture and the confluence of pleasures.

On the stage of FLUCA with new works and projects created for FLUCA, we will see solo or group exhibitions of Bulgarian and Austrian, young and established authors, including: Alina Papazova, Alexandra Georgieva, Rosie Eisor, Karine Fauchard and Lazar Lyutakov, Aaron Roth, Lexi Fleurs and Mitch Brezounek, Gabriele Edlbauer and others.

Mid-season, in between the exhibition series to be held in Plovdiv, an extraordinary weekend in July should bring the talks around FLUCA also to Sofia for a pop-up exhibition and a screening.

Apart from its already recognizable, physically reflective surface reflecting all light, within the current FLUCA program the container is set to capture in its mirror fragments that are recognizable as ongoing in the current artistic field through a meta image of the presented artists’ creative work.

I spellbind the FLUCA space in 2021 to be a place for artistic collaboration, where artists feel free to share their independent views.

Valko Chobanov

For its sixth season in 2021 FLUCA – Austrian Cultural Pavilion, Open Arts Foundation and Vesselina Sarieva invite Valko Chobanov as curator. He is a visual artist who also practices as an independent curator. In 2020, on the stage of FLUCA, he realized the exhibition „particular impulse“.

FLUCA – Austrian Cultural Pavilion is a long-term cultural project – an initiative of the Open Arts Foundation (Plovdiv), the Austrian Embassy in Sofia, supported by the Austrian Federal Chancellery  and the Municipality of Plovdiv.

In 2021 FLUCA is supported by the National Culture Fund – Annual Program for Support of Professional Organisations in the Field of Arts.

Partners of Fluca – Austrian Cultural Pavilion are traditionally artnewscafe and Sariev gallery, Plovdiv.

Valko Chobanov was born in 1991 in Plovdiv. He graduated in Scenography at the Academy of Music, Dance and Fine Arts, Plovdiv and Digital Arts at the National Academy of Arts, Sofia, Bulgaria. He works in the media of painting, video art and performance. In 2017 he had his first solo exhibition „Inorganic / Organic“ at Coffee & Gallery Cu29, Plovdiv, with the support of the Gaudenz B. Ruf Award. He has participated in various group exhibitions and projects in Bulgaria and abroad. His video art works are shown in the Bad Video Art Festival, Moscow, 2018 and in „Niglo“, 2017 as well as #VERYSHORTFILMFEST @ Vine, 2013. His performance art works such as „Pizza slut“ – presented at the DA Fest, 2015 and in the еXAF project space, Plovdiv,  while „I have a pale cultural dissonance, yeah like whatever fuck it and feelings and stuff“, 2017 and „LOL“, 2018 were part of the program of the performance art festival Sofia Underground. Valko Chobanov is the 2019 BAZA / Young Visual Artists Awards winner – a prize attributed by the Sofia City Art Gallery and Institute of Contemporary Art – Sofia.

“Art is fun for me. Most of what I do is a combination of messages and is a commentary on the social and institutional reality I have to work with. My main inspiration for creating art comes – as paradoxical as it sounds – from nature and the internet, at the same time. My motivation to continue doing contemporary art is due to my great desire to change the way people in Bulgaria look at it.”

On May 7 we opened the sixth season of FLUCA – Austrian Cultural Pavilion with the exhibition project „The Zoo of Earthly Delights“ by three Bulgarian artists – Alina Papazova, Alexandra Georgieva, Rosie Eisor.

In an oppressed natural world, everyday life brings the spitting of poison and the rebirth of butterflies and flowers, there are talks about the approaching time of Apocalypse. Wishing to escape the present-day „miasmas and boils“ that have affected every aspect of our social lives, the artists provide a formula for transformation through the logic of mythology and psychoanalysis that involves animal and zoomorphic imagery trapped in a cage. Or is the cage a place of escape, or a metaphor for contemporary existence?

Miasmas and boils, dagnabbit and barnacles, I’ll get him!*

In addition to the art project, which resides in the space of the container itself through May, during the upcoming 2021 season the artists enhanced the plot by bringing in the three „enzies“ – the urban furniture that has become emblematic for its design and placement in the courtyard of MuseumsQuartier in Vienna, and around FLUCA.

*the battle cry of the character Chlorophylle (French) / Grady Greenspace (English) from the television series Les Enquêtes de Chlorophylle/The Adventures of Grady Greenspace (1992-1993)

Learn more about Fluca at:

Instagram

Facebook

Проект на:

С подкрепата на:

Партньор:

Спонсори: