FLUCA ПРИСТИГА В СОФИЯ

Това лято бляскавият, чудноват арт контейнер FLUCA ще пътува от Пловдив до София. Пътуването е във връзка с последователното председателство на България и Австрия на Съвета на ЕС.
Австрийският Културен Павилион е иновативен и дългосрочен проект в областта на съвременното изкуство – иницииран от Фондация „Отворени изкуства“ и Австрийско посолство София и подкрепен от ОФ Пловдив 2019, Федералното канцлерство на Република Австрия в партньорство със Столична община и Община Пловдив.

За първи път публиката в София ще има възможността да наблюдава една жива и непрекъснато променяща се (като съдържание и местоположение) платформа, представяща някои от най-експерименталните и най-динамичните проекти на съвременните визуални изкуства, музика, пърформънс, архитектура, литература и танц – дело на български и международни артисти. Програмата е изключително наситена, като ще бъдат показани произведения на артисти от България, Австрия, Израел, Западните Балкани, Германия, Франция, Швеция, Швейцария и САЩ.
Сцената на FLUCA се отваря, за да подкани публиката не само да наблюдава, но и активно да участва в създаването на забележителна артистична продукция.
FLUCA доказва, че съвременното изкуство е динамика, съпреживяване, свобода да надмогнеш и разрушиш клишетата. Прогресивната публика на София ще се срещне със забележителни артисти, идващи от цяла Европа.

Откриването на сезона е изложбата на Алдо Джианоти „Олимпия“, организирана от Фондация за съвременно изкуство и медии. Изложбата е създадена първоначално за Kunsthaus Graz. Сега тя е премодулирана за пространствата на музеят за съвременно изкуство САМСИ и FLUCA. Алдо превръща музея във фитнес център, като чрез привидно спортната тематика на неговите произведения се търсят внушения, провокирани от съвременната социална или политическа действителност.

На 17 и 18 май в Гьоте Институт ще се проведе конференция за културните политики и сцената на Западните Балкани. През юни FLUCA ще бъде поставен в градинката „Кристал“. Там ще се проведе и специалното представяне на Пловдив 2019 – Европейска столица на културата. Следва видео-програмата на нюйоркската кураторка Наоми Лев, пърформънсите на Камен Стоянов и Иво Димчев. През юли, контейнерът ще се появи на пл. „Света Неделя“, за да представи новите идеи за градската среда на София. Програмата ще завърши в началото на август пред Народния театър „Иван Вазов“. До края на лятото FLUCA ще бъде основната сцена за съвременно изкуство в София, която ще предлага прогресивни форми на изразяване, форми на дебати, концерти и много партита.
Партньори на FLUCA за програмата в София са ОФ Пловдив 2019, Столична община и Bundeskanzleramt Österreich.

FLUCА локации и дати:
3 май – 31 май: Софийски арсенал – музей за съвременно изкуство
2 юни – 30 юни: градинка „Кристал“
1 юли – 20 юли: площад „Св. Неделя“
21 юли – 5 август: площад пред Народен театър „Иван Вазов“

FLUCA COMES TO SOFIA

This summer the shiny, bizarre art container FLUCA will travel from Plovdiv to Sofia. The travel is related to the consecutive presidency of Bulgaria and Austria of the Council of the EU.
The Austrian Cultural Pavilion is an innovative and long-term project in the field of contemporary art – initiated by the Open Arts Foundation and the Austrian Embassy in Sofia and supported by the Plovdiv 2019 Municipality Foundation, the Austrian Federal Chancellery in partnership with Sofia Municipality and Plovdiv Municipality.

For the first time, the audience in Sofia will have the opportunity to observe an alive and continually changing (as a content and location) platform presenting some of the most experimental and dynamic projects of contemporary visual arts, music, performance, architecture, literature and dance – the work of Bulgarian and international artists. The program is extremely intense, showing works by artists from Bulgaria, Austria, Israel, the Western Balkans, Germany, France, Sweden, Switzerland and the United States.

The FLUCA stage opens to invite the audience not only to observe but also actively participate in the creation of remarkable artistic production.
FLUCA proves that modern art is dynamics, co-experience, freedom to overcome and destroy the clichés. The progressive audience of Sofia will meet remarkable artists from all over Europe.
The opening of the season is the exhibition „Olympia“ by Aldo Gianotti, organized by the Foundation for contemporary art and media. The exhibition was originally created for Kunsthaus Graz. Now it is pre-modulated for the spaces of the Sofia Arsenal – Museum for Contemporary Art and FLUCA. Aldo turns the museum into a fitness center, with the seemingly sporting theme of his works looking for suggestions provoked by contemporary social or political realities.

On 17 and 18 May, a Conference on cultural policies and the scene of the Western Balkans will take place at Goethe Institute. In June FLUCA will be placed in the Crystal Garden. There, the special presentation of Plovdiv 2019 – European Capital of Culture will take place. Next is the video program of the New York curator Naomi Lev, the performances of Kamen Stoyanov and Ivo Dimchev. In July, the container will appear at Sveta Nedelya square to present new ideas about Sofia’s urban environment. The program will end in early August in front of the National Theater „Ivan Vazov“. By the end of the summer FLUCA will be the main stage for contemporary art in Sofia, which will offer progressive forms of expression, forms of debates, concerts and many parties.
Partners of FLUCA for the program in Sofia are Plovdiv 2019 Municipality Foundation, Sofia Municipality and Bundeskanzleramt Österreich.

FLUCА locations and dates:
3 May – 31 May: Sofia Arsenal – Museum for Contemporary Art
2 June – 30 June: Crystal Garden
1 July – 20 July: Sveta Nedelya square
21 July – 5 August: the square in front of the National Theater „Ivan Vazov“

Проект на

С помощта на