FLUCA сезон 2020

 

Fluca – Австрийски културен павилион е открита сцена за изкуство и култура, разположена в средата на артистичен микро климат създаден в края на ул. Отец Паисий в гр. Пловдив, част от белия куб на галерия Sariev, мястото за срещи artnewscafé и офиса на Фондация Отворени Изкуства.

Fluca е създаден през 2016 г. по идея на Веселина Сариева (Фондация Отворени Изкуства) и Томас Щьолцл (Австрийско посолство). Архитектурната реализация се осъществява от два екипа – австрийското студио tatort (Александра Берлингер, Волфганг Фийл) и Atelie DUO, Пловдив.
Първият куратор на платформата е Урсула Мария Пробст, след това Уолтър Сейдл, а през 2018 и 2019 художествената програма на Fluca се ръководи от Борис Костадинов

Първият куратор на платформата е Урсула Мария Пробст, след това Уолтър Сейдл, а през 2018 и 2019 художествената програма на Fluca се ръководи от Борис Костадинов.

От 2016 г. насам Fluca е една от най-иновативните мобилни артистични платформи в България – представяща международно съвременно изкуство, музика, пърформанс, видео, мултимедия, кино, литература, дизайн и архитектура. Като мобилна сцена Fluca е пътувала в различни публични пространства и в София. Fluca е място за артистични колаборации и изпълнения на арт групи, колективи, галерии, НПО сдружения, проектни пространства от България, Балканите и Европа.

Куратор на сезон 2020 между май и октомври e Веселина Сариева (галерия Sariev), превръщайки Fluca в територия на съвременното изкуство и култура от млади артисти.

Всеки месец програмата представя по една голяма изложба, специално куриранa за сцената на Fluca. Музикална програма, серия от малки арт събития, пърформанси и прожекции допълват художествения синтез и микро климат.

Елемент, придружаващ сцената на лъскавия карго павилион са знаковите градски мебели “Енци” от прочутия музеен квартал на Виена (MuseumsQuartier). За своето предварително откриване на 21 юни сцената на Fluca – Австрийски културен павилион представи специален визуален проект на базирания в Пловдив френски художник Мич Брезунек заедно с артистите Мартина Вачева и Вълко Чобанов. Те превъръщат градските мебели в художествена инсталация, дооформяща оазиса на този микро климат. Проектът размива границите между илюстрация, стрийт арт и съвременно изкуство, за да ни попита “Какви са нашите планове за лято 2020?”. Събитието представя независимото радио на Пловдив XRaydio по повод неговия 9-ти рожден ден.

На 29 юни с официално откриване на Fluca – Австрийски културен павилион стартира с изложба на австрийския автор Флориан Ланг, който продължава темата за утопичната ваканция. Изложбата е продължение на серията „Инкубатор“, която чрез привидно красиви пейзажи и лайфстайл сцени, изследва мотива за илюзиите, които създаваме сред самите нас.

През август сцената на Fluca представя Татяна Данеберг в сътрудничество с галерия LambdaLambdaLambda, Прищина. Изложбата на младата австрийска авторка ще подкани публиката не само да наблюдава, но и активно да участва, повдигайки завесата между нашия въображаем свят и заобикалящата ни реалност.

Програмата през септември продължава с голяма изложба на млади жени авторки от Пловдив курирана от Вълко Чобанов в сътрудничество с Веселина Сариева. Изложбата ще представи авторките Ива Вачева, Красимира Кирова, Марина Генова, Александра Ласкова и Елена Савова с нови творби, създадени по повод поканата. Изложбата ще заеме лъскавото пространство на Fluca, но ще се разгърне и в други градски пространства.

Заключителният проект за сезон 2020 през октомври месец е самостоятелна изложба на австрийския артист Герт Ресингер.

Fluca – Австрийски културен павилион е дългосрочен културен проект-инициатива на Фондация Отворени Изкуства (Пловдив), Австрийското посолство в София, подкрепен от Федералното канцлерство на Република Австрия, Община Пловдив.

 

 

 

Още за Fluca научете на:

Catalog 2020

Film 2020

Brochure

Instagram

Facebook

 

 

 

FLUCA season 2020

 

Fluca – Austrian Cultural Pavilion is an open stage for art and culture located in the middle of an artistic microclimate set up at the end of Otets Paisiy St in Plovdiv, as part of the white cube of the Sariev Gallery, the artnewscafé meeting point, and the office of the Open Arts Foundation.

Fluca was created in 2016 after an idea of Vesselina Sarieva (Open Arts Foundation) and Thomas Stoelzl (Austrian Embassy). The architectural realisation was implemented by two teams – the Austrian tatort studio (Alexandra Berlinger, Wolfgang Fiel) and Atelie DUO, Plovdiv.

The first curator of the platform was Ursula Maria Probst, followed by Walter Seidl. In 2018 and 2019, Fluca’s artistic programme was managed by Boris Kostadinov.

 

Since 2016, Fluca has been one of the most innovative mobile artistic platforms in Bulgaria – presenting international contemporary art, music, performance, video, multimedia, cinema, literature, and design and architecture. As a mobile stage, Fluca has also traveled to various public spaces in Sofia. Fluca is known as a venue for artistic collaborations and performances by independent art groups, collectives, galleries, not-for-profit organisations, and project spaces from Bulgaria, Austria, the Balkans and Europe.

Curator of the 2020 season between May to October is Vesselina Sarieva (representing Sariev Gallery), who make Fluca a territory of contemporary art and culture by young artists.

Each month, the program presents a one major exhibition, specially curated for the Fluca stage. A music program, a series of small art events, performances and film screenings complement the artistic synthesis and micro climate.

An element that accompanies the stage of the shiny cargo pavilion are the iconic city furniture „Enzi“ from the famous museum quarter of Vienna (MuseumsQuartier). For its preliminary opening on June 21, the stage of Fluca – Austrian Cultural Pavilion presented a special visual project of the Plovdiv-based French artist Mitch Brezunek together with artists Martina Vacheva and Valko Chobanov. They turn urban furniture into an art installation, shaping the oasis of this microclimate. The project blurs the lines between illustration, street art and contemporary art to ask us „What are our plans for summer 2020?“. The event presents the independent radio of Plovdiv XRaydio on the occasion of its 9th birthday.

On June 29 with the official opening of Fluca – Austrian Cultural Pavilion starts with an exhibition of the Austrian artist Florian Lang who continues the utopian holiday topic. The exhibition is a continuation of the “Incubator” series of seemingly beautiful landscapes and lifestyle scenes, which explore the drive behind the illusions we all create among ourselves.

Following its opening, the exhibition will be on view until 31 July during the opening hours of Fluca: Tuesday through Saturday from 16:00 to 20:00.

In August, the Fluca stage presents Tatjana Danneberg in cooperation with LambdaLambdaLambda Gallery, Pristina. The young Austrian artist’s exhibition will invite the audience to take an active part, rather than just observe, and to lift the curtain between the imaginary world we live in and the reality that surrounds us.

The program in September continues with a large exhibition of young women authors from Plovdiv curated by Valko Chobanov in collaboration with Veselina Sarieva. The exhibition will present the authors Iva Vacheva, Krassimira Kirova, Marina Genova, Alexandra Laskova and Elena Savova with new works created on the occasion of the invitation. The exhibition will occupy the shiny space of Fluca, but will be deployed in other urban spaces.

The final project for the 2020 season in October is a solo exhibition by Austrian artist Gert Resinger.

Fluca – Austrian Cultural Pavilion is a long-term cultural project – an initiative of the Open Arts Foundation (Plovdiv), the Austrian Embassy in Sofia, supported by the Federal Chancellery of the Republic of Austria, the Municipality of Plovdiv.

Learn more about Fluca at:

Catalog 2020

Film 2020

Brochure

Instagram

Facebook

Проект на:

С подкрепата на: